درباره

موبایل چنگ یک فروشگاه موبایل واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.