درباره

بستنی حسنی یک آبمیوه واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.