درباره

تعمیرگاه دوچرخه قدیمی یک تعمیرگاه دوچرخه واقع در شهر میانه، خیابان شهید نریمان همتی است.