درباره

جگرکی قافلان یک جگرکی واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.