درباره

الکتریکی جلالی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، میدان آزادی است.