درباره

ساندویچی فلافل ۲ لپی یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.