درباره

پرنده فروشی گنجی یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان بعثت است.