درباره

دبیرستان پسرانه شاهد صادقی پور یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.