درباره

آرایشگاه شمشاد یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان سرچشمه جنوبی است.