درباره

تاکسی تلفنی پردیس یک تاکسی تلفنی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان گلستان چهارم است.