درباره

بورس مصالح ساختمانی و ابزار آلات محمدزاده یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.