درباره

ابزار رزاقی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.