درباره

پرده سرای مهدیلو یک پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.