درباره

مسیل وردوسلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.