درباره

روستای قراجه یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.