درباره

مسجد علی ابن ابیطالب یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.