درباره

روستای زرده ملک یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.