درباره

روستای تلواربلاغی یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.