درباره

دره تالیپ باغی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.