درباره

مجتمع تجاری قائم یک مجتمع تجاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید فرقانی است.