درباره

الکتریکی ارجمند یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید بهشتی است.