درباره

الکتریکی و لوستر الماس یک فروشگاه لوازم الکتریکی و لوستر فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.