درباره

جوشکاری شاطری یک جوشکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.