درباره

سوپر میوه تک درخت یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.