درباره

مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر شهرستان میانه یک مرکز مشاوره واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.