درباره

خشکه پزی خیام یک خشکه پزی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.