درباره

بیمه آسیا نمایندگی قاسمی یک نمایندگی بیمه واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.