درباره

ساندویچ ساحل یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.