درباره

پرده سرای پرد ایران یک پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.