درباره

مسجد نبی یک مسجد واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.