درباره

روستای دوزنان یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.