درباره

دره باغ دره سی یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.