درباره

نانوایی دره خرمن (تقی لو) یک نانوایی واقع در شهر میانه، خیابان آتش نشانی است.