درباره

بربری سنتی یک نانوایی بربری واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.