درباره

تعمیرگاه مکانیکی حسن یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.