درباره

ماهی پزی سنتی دنیز یک ماهی پزی واقع در شهر میانه، خیابان دکتر فاطمی است.