درباره

صافکاری و شاسی کشی حمید اسحقی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.