درباره

فروشگاه ملکی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، میدان نماز است.