درباره

روستای ارس یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان قزل اوزن است.