درباره

کفش ال سون یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی جنوبی است.