درباره

کت و شلوار امپریال سابق یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.