درباره

دفتر فنی مهندسی صدرا ساختمان ترنو یک دفتر فنی مهندسی واقع در شهر میانه، خیابان شهید چمران است.