درباره

سوپر مارکت محمدی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان ۲۲ بهمن است.