درباره

آموزشگاه خیاطی رضائی یک آموزشگاه خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان خانمحمدی است.