درباره

میوه و سبزی چای پارا یک میوه فروشی و سبزی فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید خان محمدی است.