درباره

نمایشگاه اتومبیل متین یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.