درباره

دستگاه خودپرداز بانک ملی یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.