درباره

چشمه مسجدبلاغی یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.