درباره

سوپری و اغذیه معمار یک سوپر مارکت و ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.