درباره

الکتریکی شکوفی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.